ОБЩИ УСЛОВИЯ

В бонус игрите имат право да участват всички клиенти на игралнита зала, получили талони за участие.

(1) Талоните за участие, които не са удостоверителни знаци за участие в хазартни игри, се дават в зависимост от направените залози на игралните автомати и съоръжения.

      –    за всеки изиграни 50 (петдесет) лв. с персонална клиентска карта и на всеки изиграни 100 (сто) лв. без клиентска карта, клиента получава един талон за участие в седмичната бонус игра.

– на всеки изиграни 1000 (хиляда) лв. клиента получава един талон за участие в месечната бонус игра.

(2) Клиента получава попълнен с име и фамилия талон и го пуска в специално пригодена за целта прозрачна урна за теглене на премиите.

(3) Всеки талон съдържа следните реквизити:

–  номер на талона;

–  дата на издаване;

–  данни на клиента – име и фамилия;

Чл.2. Бонус игрите се провеждат в помещението на игралната зала, в присъствието на всички клиенти, проявили интерес към нея. Тегленето се извършва от управителят на залата, който бърка в урната, продължително разбърква талоните и без да гледа изважда по един талон за всяка обявена премия. Ако клиентът, чийто талон е изтеглен, не присъства в момента на тегленето, се извършва повторно теглене до изтеглянето на клиент, който присъства в залата. Управителят на залата обявява печелившите талони и имената на спечелилите клиенти и връчва премиите. След тегленето и изплащането на премиите в седмичната и месечна бонус игра всички талони се унищожават.

Чл.3. В бонус игрите нямат право да участват лица, които:

 – нямат пуснати талони попълнени с личните данни (име, фамилия и дата) в урната за теглене;

 –  липсват от залата по време на тегленето в уречения час;

 –  служители на дружеството организатор.

Чл.4. Лицето, отговорно за законосъобразното провеждане на бонус игрите е управителя на игралната зала.

Чл.5. В игралната зала се използват промоционални билети (playable ticket). Промоционалният билет не може да бъде осребрен на каса или от крупие и неговата стойност може да бъдат единствено и само изиграна на игралните съоръжения в игралната зала.

Чл.6. Спечелените премии се получават след сравняване на данните от документа за самоличност на клиента с тези от изтегленото картонче.

игрална зала с адрес: гр. София, жк. „Младост 1А”, бл. 502, до вх. В

            1. Бонификации.

(1) Организаторът предоставя на всеки желаещ клиент персонална клиентска електронна карта с RFID (чип). Картата има уникален номер и е част от системата NEXIO, тип JPHW-6, с идентификационен № 574951005, експлоатирана в игралната зала.

(2) Системата съхранява информация за общо заложените и изплатени средства на клиента, както и брояч на точки, които зависи от разиграната от клиента сума на игралните автомати и съоръжения включени в системата.

(3) В зависимост от натрупаните точки клиента получава различни бонификации.

            1.1. Нов клиент:

Всеки нов клент на обекта в първите 4 (четири) дни от датата на регистрацията получава клиентска карта и следната бонификация: веднъж дневно дава 50 (петдесет) лв. и получава бонификация – промоционален билет на стойност 100 (сто) лв.

1.2. Трансферирани бонификации:

За всеки натрупани и трансферирани 1000 (хиляда) точки, всеки клиент получава бонификация в размер на 10 (десет) лв. Бонификацията е под формата на промоционален билет. Броячът на точки в картата се намаля със съответния брой трансферирани точки.

1.3. Бонификация Лоялен клиент (Discount Cash Back).

При изиграна (изгубена) сума над 1000 (хиляда) лв., клиента има право да получи на следващия ден допълнителен бонус в размер на:

– 10 (десет) % от изиграната (изгубената) сума при игра с клиентска карта и

– 5 (пет) % от изиграната (изгубената) сума при игра без клиентска карта.

Бонусът не може да бъде осребрен на касата или от крупие. Може единствено и само да бъде изигран на игралните автомати.

1.4. Бонификация NEXIO.

При игра с клиентска карта на всеки от включените в системата NEXIO игрални съоръжения и изгубени еднократно 50 (петдесет) лв. се спира основната игра и се инициализира допълнителен екран с 4 (четири) сандъчета. Всеки от свитъците съдържа една от следните бонификации – 5, 10, 20 или 50 лв.. Бонификацията е под формата на промоционален кредит, който може единствено да бъде изигран. Клиентът избира едно от сандъчетата и  печели бонификацията, която е в него. След избора на клиента, игралното съоръжение се връща в режима в който е било прекъснато.

1.5. Бонификация „Сделка или не”.

Провежда се от четвъртък до неделя от 19:00 часа до 23:00 часа. Печалбите са от 10 лева до 200 лева на случаен принцип. Всеки клиент, който играе с клиентска карта на всеки от включените в системата NEXIO игрални съоръжения през този период ще може да участва. Всеки ден от четвъртък до неделя ще има по 10 печеливши, като всеки печеливш има една възможноста да рискува първоначалната печалба и да пробва да спечели по-висока сума, но може да му се падне и по-малка сума. Спечелената сума пада автоматично през системата и се зарежда като кредит на игралния автомат на печелившия клиент. Сумата трябва да бъде превъртяна един път преди клиента да я извади от машината. След избора на клиента, игралното съоръжение се връща в режима в който е било прекъснато.

             2.Седмична бонус игра (ТОТОРУЛЕТКА).

Седмичната бонус игра се провежда всеки понеделник от 2000 часа, като участват всички талони, събрани до момента на провеждане.

Талона за участие се състой от две еднакви части в които са разположени числата от 0 до 36. Клиентът отбелязва по 5 (пет) еднакви числа в двете части на талона.

В 2000 часа се теглят 5 (пет) числа с помощта на експлоатираната в игралната зала електронна рулетка. Всички клиенти познали 3 (три) от изтеглените числа си разделят парична премия в размер на 1000 (хиляда) лв..

Всички клиенти познали 4 (четири) от изтеглените числа си разделят парична премия в размер на 2000 (две хиляди) лв..

Всички клиенти познали 5 (пет) от изтеглените числа си разделят парична премия в размер на премия с натрупване, започваща от 3000 (три хиляди) лв..

Ако никой от клиентите не е познал 3, 4 или 5 числа от премията с натрупване за следващото теглене се увеличава с 500 (петстотин) лв.. Максималната стойност на премията с натрупване е 15000 (петнадесет хиляди) лв..

3.Месечна бонус игра.

Месечната бонус игра се провежда на всяко 16то число от месеца от 2000 часа, като се раздава 1 (една) премия с натрупване, започваща от 2000 (две хиляди) лева. Теглят се последователно 30 (тридесет) талона (ако има по-малко от 30 талона се изтеглят всичките). Всеки притежател на изтеглен талон казва различно число от 0 до 36. Изчаква се завършването на текущия спин на електронната рулетката, след което се прави празен спин и се следи следващия валиден спин на рулетката. Ако рулетката регистрира невалидно изстрелване, се прави ново. Ако има клиент, който е познал числото то печели премията с натрупване. Ако няма познал, то премията с натрупване за следващото теглене се увеличава с 2000 (с две хиляди) лв. Максималната стойност на премията с натрупване е 10000 (десет хиляди) лв..

Паричните и предметните награди при допълнителните (бонус) игри са за сметка на организатора.